تربیت فرزندسبک زندگی

علت لجبازی

wp:heading {“level”:3} –>

علت لجبازی کودکان چیست؟

در مقاله های قبل با مفهوم لجبازی ، برخی از دلایل لجبازی و برخی از نشانه های کودکان لجباز آشنا شدیم

اکنون به برخی دیگر از علت های لجبازی میپردازیم:

این که چرا یک کودک لجبازی میکند ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد ولی یکی از عوامل موثر به صورت مستقیم درعلت لجبازی خود خانواده ها هستند:

خانواده ها چهار گروه هستند:

آزمایش والدین؛

 یعنی چه:

فرزند لجبازی می‌کند و با این کار می‌خواهد والدینش را امتحان کند تا ببیند با این کار می‌تواند آن‌ها را تسلیم کند یا خیر؟! می‌تواند به خواسته‌اش برسد یا خیر؟!

 بی روشی را سخت‌گیری می‌دانیم یعنی تربیت باید روشمند باشد ولی گاهی اوقات باید والدین مقاومت داشته باشند یعنی روش این است!

اگر در جایی در برابر پافشاری فرزند تسلیم شدیم دیگر تمام است و در جاهای دیگر هم باید تسلیم بشویم.

ولی اگر مثلا در میوه فروشی یا منزل اقوام

فرزند ببیند که مادرش با آن مادری که در منزل است هیچ فرقی نمیکند صحیح است.

یکسان سازی روش دارد.

پس گاهی اوقات بچه ها والدین را آزمایش می کنند.

این مطالب بر گرفته از سخنان استاد تراشیون می باشد.

بدآموزی؛

از عوامل مهم و علت لجبازی کودکان میتوان به الگو های بدآموز پرداخت،

گاهی‌اوقات از والدین است و گاهی اوقات هم از سایرین است. مثل: دوستان، اقوام، رسانه و…

مثلا کودک می‌نشیند و یک سریال نگاه می‌کند.

در این سریال که مخاطبش بزرگسالان می‌باشد، زن و شوهر باهم لجبازی می‌کنند.

خب در اینجا معلوم‌است که لجبازی را یاد‌می‌گیرد.

آزمایش والدین؛

 یعنی چه:

فرزند لجبازی می‌کند و با این کار می‌خواهد والدینش را امتحان کند تا ببیند با این کار می‌تواند آن‌ها را تسلیم کند یا خیر؟! می‌تواند به خواسته‌اش برسد یا خیر؟!

 بی روشی را سخت‌گیری می‌دانیم یعنی تربیت باید روشمند باشد ولی گاهی اوقات باید والدین مقاومت داشته باشند یعنی روش این است!

اگر در جایی در برابر پافشاری فرزند تسلیم شدیم دیگر تمام است و در جاهای دیگر هم باید تسلیم بشویم.

ولی اگر مثلا در میوه فروشی یا منزل اقوام

فرزند ببیند که مادرش با آن مادری که در منزل است هیچ فرقی نمیکند صحیح است.

یکسان سازی روش دارد.

پس گاهی اوقات بچه ها والدین را آزمایش می کنند.

این مطالب بر گرفته از سخنان استاد تراشیون می باشد.

منطقی:

خوب است؛ یعنی هر حرفی که زده می‌شود‌، دلیل دارد.

با بچه‌ها باید با‌منطق صحبت کرد.

در هر سیستمی حتی خانواده که ما آنرا یک سیستم (نهاد) می‌دانیم، باید این اتفاق رخ بدهد.

بدآموزی؛

از عوامل مهم و علت لجبازی کودکان میتوان به الگو های بدآموز پرداخت،

گاهی‌اوقات از والدین است و گاهی اوقات هم از سایرین است. مثل: دوستان، اقوام، رسانه و…

مثلا کودک می‌نشیند و یک سریال نگاه می‌کند.

در این سریال که مخاطبش بزرگسالان می‌باشد، زن و شوهر باهم لجبازی می‌کنند.

خب در اینجا معلوم‌است که لجبازی را یاد‌می‌گیرد.

آزمایش والدین؛

 یعنی چه:

فرزند لجبازی می‌کند و با این کار می‌خواهد والدینش را امتحان کند تا ببیند با این کار می‌تواند آن‌ها را تسلیم کند یا خیر؟! می‌تواند به خواسته‌اش برسد یا خیر؟!

 بی روشی را سخت‌گیری می‌دانیم یعنی تربیت باید روشمند باشد ولی گاهی اوقات باید والدین مقاومت داشته باشند یعنی روش این است!

اگر در جایی در برابر پافشاری فرزند تسلیم شدیم دیگر تمام است و در جاهای دیگر هم باید تسلیم بشویم.

ولی اگر مثلا در میوه فروشی یا منزل اقوام

فرزند ببیند که مادرش با آن مادری که در منزل است هیچ فرقی نمیکند صحیح است.

یکسان سازی روش دارد.

پس گاهی اوقات بچه ها والدین را آزمایش می کنند.

این مطالب بر گرفته از سخنان استاد تراشیون می باشد.

بی‌تفاوت:

این هم نتیجه‌ای ندارد

به هیچ چیز اهمیتی نمی‌دهند.

مثلا والدینی هستند که‌نمی‌دانند فرزندشان کلاس چندم هست؟‌!

منطقی:

خوب است؛ یعنی هر حرفی که زده می‌شود‌، دلیل دارد.

با بچه‌ها باید با‌منطق صحبت کرد.

در هر سیستمی حتی خانواده که ما آنرا یک سیستم (نهاد) می‌دانیم، باید این اتفاق رخ بدهد.

بدآموزی؛

از عوامل مهم و علت لجبازی کودکان میتوان به الگو های بدآموز پرداخت،

گاهی‌اوقات از والدین است و گاهی اوقات هم از سایرین است. مثل: دوستان، اقوام، رسانه و…

مثلا کودک می‌نشیند و یک سریال نگاه می‌کند.

در این سریال که مخاطبش بزرگسالان می‌باشد، زن و شوهر باهم لجبازی می‌کنند.

خب در اینجا معلوم‌است که لجبازی را یاد‌می‌گیرد.

آزمایش والدین؛

 یعنی چه:

فرزند لجبازی می‌کند و با این کار می‌خواهد والدینش را امتحان کند تا ببیند با این کار می‌تواند آن‌ها را تسلیم کند یا خیر؟! می‌تواند به خواسته‌اش برسد یا خیر؟!

 بی روشی را سخت‌گیری می‌دانیم یعنی تربیت باید روشمند باشد ولی گاهی اوقات باید والدین مقاومت داشته باشند یعنی روش این است!

اگر در جایی در برابر پافشاری فرزند تسلیم شدیم دیگر تمام است و در جاهای دیگر هم باید تسلیم بشویم.

ولی اگر مثلا در میوه فروشی یا منزل اقوام

فرزند ببیند که مادرش با آن مادری که در منزل است هیچ فرقی نمیکند صحیح است.

یکسان سازی روش دارد.

پس گاهی اوقات بچه ها والدین را آزمایش می کنند.

این مطالب بر گرفته از سخنان استاد تراشیون می باشد.

آسان‌گیر:

هر جایی دیدید که یک سیستمی‌ آسان‌گیر‌ است و‌ به‌مخاطبش آسان‌ می‌گیرد، بدانید هیچ نتیجه‌ای در پایان ندارد!

بی‌تفاوت:

این هم نتیجه‌ای ندارد

به هیچ چیز اهمیتی نمی‌دهند.

مثلا والدینی هستند که‌نمی‌دانند فرزندشان کلاس چندم هست؟‌!

منطقی:

خوب است؛ یعنی هر حرفی که زده می‌شود‌، دلیل دارد.

با بچه‌ها باید با‌منطق صحبت کرد.

در هر سیستمی حتی خانواده که ما آنرا یک سیستم (نهاد) می‌دانیم، باید این اتفاق رخ بدهد.

بدآموزی؛

از عوامل مهم و علت لجبازی کودکان میتوان به الگو های بدآموز پرداخت،

گاهی‌اوقات از والدین است و گاهی اوقات هم از سایرین است. مثل: دوستان، اقوام، رسانه و…

مثلا کودک می‌نشیند و یک سریال نگاه می‌کند.

در این سریال که مخاطبش بزرگسالان می‌باشد، زن و شوهر باهم لجبازی می‌کنند.

خب در اینجا معلوم‌است که لجبازی را یاد‌می‌گیرد.

آزمایش والدین؛

 یعنی چه:

فرزند لجبازی می‌کند و با این کار می‌خواهد والدینش را امتحان کند تا ببیند با این کار می‌تواند آن‌ها را تسلیم کند یا خیر؟! می‌تواند به خواسته‌اش برسد یا خیر؟!

 بی روشی را سخت‌گیری می‌دانیم یعنی تربیت باید روشمند باشد ولی گاهی اوقات باید والدین مقاومت داشته باشند یعنی روش این است!

اگر در جایی در برابر پافشاری فرزند تسلیم شدیم دیگر تمام است و در جاهای دیگر هم باید تسلیم بشویم.

ولی اگر مثلا در میوه فروشی یا منزل اقوام

فرزند ببیند که مادرش با آن مادری که در منزل است هیچ فرقی نمیکند صحیح است.

یکسان سازی روش دارد.

پس گاهی اوقات بچه ها والدین را آزمایش می کنند.

این مطالب بر گرفته از سخنان استاد تراشیون می باشد.

مستبد:

مستبد

که در مقاله ((لجبازی چیست)) به آن پرداختیم

آسان‌گیر:

هر جایی دیدید که یک سیستمی‌ آسان‌گیر‌ است و‌ به‌مخاطبش آسان‌ می‌گیرد، بدانید هیچ نتیجه‌ای در پایان ندارد!

بی‌تفاوت:

این هم نتیجه‌ای ندارد

به هیچ چیز اهمیتی نمی‌دهند.

مثلا والدینی هستند که‌نمی‌دانند فرزندشان کلاس چندم هست؟‌!

منطقی:

خوب است؛ یعنی هر حرفی که زده می‌شود‌، دلیل دارد.

با بچه‌ها باید با‌منطق صحبت کرد.

در هر سیستمی حتی خانواده که ما آنرا یک سیستم (نهاد) می‌دانیم، باید این اتفاق رخ بدهد.

بدآموزی؛

از عوامل مهم و علت لجبازی کودکان میتوان به الگو های بدآموز پرداخت،

گاهی‌اوقات از والدین است و گاهی اوقات هم از سایرین است. مثل: دوستان، اقوام، رسانه و…

مثلا کودک می‌نشیند و یک سریال نگاه می‌کند.

در این سریال که مخاطبش بزرگسالان می‌باشد، زن و شوهر باهم لجبازی می‌کنند.

خب در اینجا معلوم‌است که لجبازی را یاد‌می‌گیرد.

آزمایش والدین؛

 یعنی چه:

فرزند لجبازی می‌کند و با این کار می‌خواهد والدینش را امتحان کند تا ببیند با این کار می‌تواند آن‌ها را تسلیم کند یا خیر؟! می‌تواند به خواسته‌اش برسد یا خیر؟!

 بی روشی را سخت‌گیری می‌دانیم یعنی تربیت باید روشمند باشد ولی گاهی اوقات باید والدین مقاومت داشته باشند یعنی روش این است!

اگر در جایی در برابر پافشاری فرزند تسلیم شدیم دیگر تمام است و در جاهای دیگر هم باید تسلیم بشویم.

ولی اگر مثلا در میوه فروشی یا منزل اقوام

فرزند ببیند که مادرش با آن مادری که در منزل است هیچ فرقی نمیکند صحیح است.

یکسان سازی روش دارد.

پس گاهی اوقات بچه ها والدین را آزمایش می کنند.

این مطالب بر گرفته از سخنان استاد تراشیون می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا