دین و اندیشهدینی

خدا چه راهکاری را به موسی برای نجات نشان داده؟

پاداش دسته سوم:

در مقام رفیع اعلی هستند.به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند آنچنان مقام رفیعی خواهم داد که هیچ کسی را در آن مقام شریکشان نخواهم کرد.

به عبارت دیگر مقامی والایی به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند خواهم داد که به هیچ کسی مشابه آن را نخواهم داد.

(أَمَّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَفِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ)

منبع: الكافي    ج‏2    483

بازنویسی: محمد شبیب

پاداش دسته دوم:

آنها كه از نافرمانيها بپرهيزند، من كه همه مردم را بازرسى كنم، آنان را از بازرسى معاف دارم‏( أَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِيَّ فَإِنِّي أُفَتِّشُ النَّاسَ وَ لَا أُفَتِّشُهُم‏

پاداش دسته سوم:

در مقام رفیع اعلی هستند.به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند آنچنان مقام رفیعی خواهم داد که هیچ کسی را در آن مقام شریکشان نخواهم کرد.

به عبارت دیگر مقامی والایی به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند خواهم داد که به هیچ کسی مشابه آن را نخواهم داد.

(أَمَّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَفِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ)

منبع: الكافي    ج‏2    483

بازنویسی: محمد شبیب

پاداش دسته اول :

وارد شدن به بهشت قرب در این دنیا ( َمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَفِي الْجَنَّةِ ) مزد آن‌هایی که دنیا را ترک کردند بهشت است.

آنها دنیا را داده اند در مقابلش بهشت را می‌گیرند بهشت قرب است در دنیا از طریق زهد مقرب شدند وارد بهشت قرب می‌شوند.

پاداش دسته دوم:

آنها كه از نافرمانيها بپرهيزند، من كه همه مردم را بازرسى كنم، آنان را از بازرسى معاف دارم‏( أَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِيَّ فَإِنِّي أُفَتِّشُ النَّاسَ وَ لَا أُفَتِّشُهُم‏

پاداش دسته سوم:

در مقام رفیع اعلی هستند.به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند آنچنان مقام رفیعی خواهم داد که هیچ کسی را در آن مقام شریکشان نخواهم کرد.

به عبارت دیگر مقامی والایی به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند خواهم داد که به هیچ کسی مشابه آن را نخواهم داد.

(أَمَّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَفِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ)

منبع: الكافي    ج‏2    483

بازنویسی: محمد شبیب

سوم : گریه از خشیت الهی(الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَتِي)

خشیت الهی
خشیت الهی در رفتار حضرت آیت الله بهجت ره

 گریه از خشیت الهی که البته این مال خواص است از بهترین راه ها برای به خدا نزدیک شدن است.

اما ریشه‌ی گریه‌ها متفاوت است کسی از حالت خشیت الهی به اشک برای خدا برسد معمولا مال خواص است،

اگر کسی به این مقام رسید راه‌های تقرب به خدا را پیدا کرده که خدا هم خیلی دوست می‌دارد آدم از این راه به طرف خدا حرکت بکند.اشک برای خدا در هر جا که باشد مورد تایید خداوند است حتی اگر بر سر نماز باشیم.

حضرت موسای کلیم سوال کرد حالا اگر کسی به این روش ها عمل نمود مزد آنها  چیست؟( قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا)

خداوند متعال در پاسخ به سوال موسی پاداش کسانی که در مسیر های سه گانه گام برمیدارند را این گونه بیان فرمودند. (قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا )

خدای متعال فرمود:

پاداش دسته اول :

وارد شدن به بهشت قرب در این دنیا ( َمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَفِي الْجَنَّةِ ) مزد آن‌هایی که دنیا را ترک کردند بهشت است.

آنها دنیا را داده اند در مقابلش بهشت را می‌گیرند بهشت قرب است در دنیا از طریق زهد مقرب شدند وارد بهشت قرب می‌شوند.

پاداش دسته دوم:

آنها كه از نافرمانيها بپرهيزند، من كه همه مردم را بازرسى كنم، آنان را از بازرسى معاف دارم‏( أَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِيَّ فَإِنِّي أُفَتِّشُ النَّاسَ وَ لَا أُفَتِّشُهُم‏

پاداش دسته سوم:

در مقام رفیع اعلی هستند.به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند آنچنان مقام رفیعی خواهم داد که هیچ کسی را در آن مقام شریکشان نخواهم کرد.

به عبارت دیگر مقامی والایی به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند خواهم داد که به هیچ کسی مشابه آن را نخواهم داد.

(أَمَّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَفِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ)

منبع: الكافي    ج‏2    483

بازنویسی: محمد شبیب

دوم: اجتناب از گناه (الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ)

الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ حالت ورع و اجتناب از معاصی داشتن، انسان با خود عهدی ببند که هرکجا احتمال گناه وجود داشت به آنجا نزدیک نشود،

اگر مرتکب شد پشیمان باشد و عهد کند که دیگر خود را در این مهلکه قرار ندهد.

و این ها همه باید حقیقت باطنی داشته باشد نه این که بر زبان جاری کند و عزمی برای ترک گناه نباشد.

سوم : گریه از خشیت الهی(الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَتِي)

خشیت الهی
خشیت الهی در رفتار حضرت آیت الله بهجت ره

 گریه از خشیت الهی که البته این مال خواص است از بهترین راه ها برای به خدا نزدیک شدن است.

اما ریشه‌ی گریه‌ها متفاوت است کسی از حالت خشیت الهی به اشک برای خدا برسد معمولا مال خواص است،

اگر کسی به این مقام رسید راه‌های تقرب به خدا را پیدا کرده که خدا هم خیلی دوست می‌دارد آدم از این راه به طرف خدا حرکت بکند.اشک برای خدا در هر جا که باشد مورد تایید خداوند است حتی اگر بر سر نماز باشیم.

حضرت موسای کلیم سوال کرد حالا اگر کسی به این روش ها عمل نمود مزد آنها  چیست؟( قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا)

خداوند متعال در پاسخ به سوال موسی پاداش کسانی که در مسیر های سه گانه گام برمیدارند را این گونه بیان فرمودند. (قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا )

خدای متعال فرمود:

پاداش دسته اول :

وارد شدن به بهشت قرب در این دنیا ( َمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَفِي الْجَنَّةِ ) مزد آن‌هایی که دنیا را ترک کردند بهشت است.

آنها دنیا را داده اند در مقابلش بهشت را می‌گیرند بهشت قرب است در دنیا از طریق زهد مقرب شدند وارد بهشت قرب می‌شوند.

پاداش دسته دوم:

آنها كه از نافرمانيها بپرهيزند، من كه همه مردم را بازرسى كنم، آنان را از بازرسى معاف دارم‏( أَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِيَّ فَإِنِّي أُفَتِّشُ النَّاسَ وَ لَا أُفَتِّشُهُم‏

پاداش دسته سوم:

در مقام رفیع اعلی هستند.به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند آنچنان مقام رفیعی خواهم داد که هیچ کسی را در آن مقام شریکشان نخواهم کرد.

به عبارت دیگر مقامی والایی به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند خواهم داد که به هیچ کسی مشابه آن را نخواهم داد.

(أَمَّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَفِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ)

منبع: الكافي    ج‏2    483

بازنویسی: محمد شبیب

 توضیح هریک:

اول : بی رغبتی به دنیا (الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا)

زهد یعنی فراغت دل، بی توجهی و بی رغبتی به دنیا،

اولین سفارش خداوند برای قرار گرفتن در راه خدا و به خدا نزدیک شدن زهد است،

و خدای متعال هم این روش را دوست می‌دارد ،

که ما از راه بی رغبتی و دوری از دنیا به خدا نزدیک شدن را تمرین کنیم.

البته لازم به ذکر است که از زهد نداشتن یا داشتن دنیا نیست.

منظوربی رغبتی و عدم دلبستگی به آنچیزی است که از دنیا در اختیار داری.

دوم: اجتناب از گناه (الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ)

الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ حالت ورع و اجتناب از معاصی داشتن، انسان با خود عهدی ببند که هرکجا احتمال گناه وجود داشت به آنجا نزدیک نشود،

اگر مرتکب شد پشیمان باشد و عهد کند که دیگر خود را در این مهلکه قرار ندهد.

و این ها همه باید حقیقت باطنی داشته باشد نه این که بر زبان جاری کند و عزمی برای ترک گناه نباشد.

سوم : گریه از خشیت الهی(الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَتِي)

خشیت الهی
خشیت الهی در رفتار حضرت آیت الله بهجت ره

 گریه از خشیت الهی که البته این مال خواص است از بهترین راه ها برای به خدا نزدیک شدن است.

اما ریشه‌ی گریه‌ها متفاوت است کسی از حالت خشیت الهی به اشک برای خدا برسد معمولا مال خواص است،

اگر کسی به این مقام رسید راه‌های تقرب به خدا را پیدا کرده که خدا هم خیلی دوست می‌دارد آدم از این راه به طرف خدا حرکت بکند.اشک برای خدا در هر جا که باشد مورد تایید خداوند است حتی اگر بر سر نماز باشیم.

حضرت موسای کلیم سوال کرد حالا اگر کسی به این روش ها عمل نمود مزد آنها  چیست؟( قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا)

خداوند متعال در پاسخ به سوال موسی پاداش کسانی که در مسیر های سه گانه گام برمیدارند را این گونه بیان فرمودند. (قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا )

خدای متعال فرمود:

پاداش دسته اول :

وارد شدن به بهشت قرب در این دنیا ( َمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَفِي الْجَنَّةِ ) مزد آن‌هایی که دنیا را ترک کردند بهشت است.

آنها دنیا را داده اند در مقابلش بهشت را می‌گیرند بهشت قرب است در دنیا از طریق زهد مقرب شدند وارد بهشت قرب می‌شوند.

پاداش دسته دوم:

آنها كه از نافرمانيها بپرهيزند، من كه همه مردم را بازرسى كنم، آنان را از بازرسى معاف دارم‏( أَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِيَّ فَإِنِّي أُفَتِّشُ النَّاسَ وَ لَا أُفَتِّشُهُم‏

پاداش دسته سوم:

در مقام رفیع اعلی هستند.به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند آنچنان مقام رفیعی خواهم داد که هیچ کسی را در آن مقام شریکشان نخواهم کرد.

به عبارت دیگر مقامی والایی به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند خواهم داد که به هیچ کسی مشابه آن را نخواهم داد.

(أَمَّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَفِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ)

منبع: الكافي    ج‏2    483

بازنویسی: محمد شبیب

 توضیح هریک:

اول : بی رغبتی به دنیا (الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا)

زهد یعنی فراغت دل، بی توجهی و بی رغبتی به دنیا،

اولین سفارش خداوند برای قرار گرفتن در راه خدا و به خدا نزدیک شدن زهد است،

و خدای متعال هم این روش را دوست می‌دارد ،

که ما از راه بی رغبتی و دوری از دنیا به خدا نزدیک شدن را تمرین کنیم.

البته لازم به ذکر است که از زهد نداشتن یا داشتن دنیا نیست.

منظوربی رغبتی و عدم دلبستگی به آنچیزی است که از دنیا در اختیار داری.

دوم: اجتناب از گناه (الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ)

الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ حالت ورع و اجتناب از معاصی داشتن، انسان با خود عهدی ببند که هرکجا احتمال گناه وجود داشت به آنجا نزدیک نشود،

اگر مرتکب شد پشیمان باشد و عهد کند که دیگر خود را در این مهلکه قرار ندهد.

و این ها همه باید حقیقت باطنی داشته باشد نه این که بر زبان جاری کند و عزمی برای ترک گناه نباشد.

سوم : گریه از خشیت الهی(الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَتِي)

خشیت الهی
خشیت الهی در رفتار حضرت آیت الله بهجت ره

 گریه از خشیت الهی که البته این مال خواص است از بهترین راه ها برای به خدا نزدیک شدن است.

اما ریشه‌ی گریه‌ها متفاوت است کسی از حالت خشیت الهی به اشک برای خدا برسد معمولا مال خواص است،

اگر کسی به این مقام رسید راه‌های تقرب به خدا را پیدا کرده که خدا هم خیلی دوست می‌دارد آدم از این راه به طرف خدا حرکت بکند.اشک برای خدا در هر جا که باشد مورد تایید خداوند است حتی اگر بر سر نماز باشیم.

حضرت موسای کلیم سوال کرد حالا اگر کسی به این روش ها عمل نمود مزد آنها  چیست؟( قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا)

خداوند متعال در پاسخ به سوال موسی پاداش کسانی که در مسیر های سه گانه گام برمیدارند را این گونه بیان فرمودند. (قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا )

خدای متعال فرمود:

پاداش دسته اول :

وارد شدن به بهشت قرب در این دنیا ( َمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَفِي الْجَنَّةِ ) مزد آن‌هایی که دنیا را ترک کردند بهشت است.

آنها دنیا را داده اند در مقابلش بهشت را می‌گیرند بهشت قرب است در دنیا از طریق زهد مقرب شدند وارد بهشت قرب می‌شوند.

پاداش دسته دوم:

آنها كه از نافرمانيها بپرهيزند، من كه همه مردم را بازرسى كنم، آنان را از بازرسى معاف دارم‏( أَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِيَّ فَإِنِّي أُفَتِّشُ النَّاسَ وَ لَا أُفَتِّشُهُم‏

پاداش دسته سوم:

در مقام رفیع اعلی هستند.به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند آنچنان مقام رفیعی خواهم داد که هیچ کسی را در آن مقام شریکشان نخواهم کرد.

به عبارت دیگر مقامی والایی به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند خواهم داد که به هیچ کسی مشابه آن را نخواهم داد.

(أَمَّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَفِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ)

منبع: الكافي    ج‏2    483

بازنویسی: محمد شبیب

موسی علیه السلام سوال کرد خداوند آن سه راهکار چیست؟

خداوند متعال در این حدیث به این سه راهکار اشاره  می فرماید.

اول :   بی رغبتی به دنیا (الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا)

دوم: اجتناب از گناه (الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ)

سوم : گریه از خشیت الهی(الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَتِي)

 توضیح هریک:

اول : بی رغبتی به دنیا (الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا)

زهد یعنی فراغت دل، بی توجهی و بی رغبتی به دنیا،

اولین سفارش خداوند برای قرار گرفتن در راه خدا و به خدا نزدیک شدن زهد است،

و خدای متعال هم این روش را دوست می‌دارد ،

که ما از راه بی رغبتی و دوری از دنیا به خدا نزدیک شدن را تمرین کنیم.

البته لازم به ذکر است که از زهد نداشتن یا داشتن دنیا نیست.

منظوربی رغبتی و عدم دلبستگی به آنچیزی است که از دنیا در اختیار داری.

دوم: اجتناب از گناه (الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ)

الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ حالت ورع و اجتناب از معاصی داشتن، انسان با خود عهدی ببند که هرکجا احتمال گناه وجود داشت به آنجا نزدیک نشود،

اگر مرتکب شد پشیمان باشد و عهد کند که دیگر خود را در این مهلکه قرار ندهد.

و این ها همه باید حقیقت باطنی داشته باشد نه این که بر زبان جاری کند و عزمی برای ترک گناه نباشد.

سوم : گریه از خشیت الهی(الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَتِي)

خشیت الهی
خشیت الهی در رفتار حضرت آیت الله بهجت ره

 گریه از خشیت الهی که البته این مال خواص است از بهترین راه ها برای به خدا نزدیک شدن است.

اما ریشه‌ی گریه‌ها متفاوت است کسی از حالت خشیت الهی به اشک برای خدا برسد معمولا مال خواص است،

اگر کسی به این مقام رسید راه‌های تقرب به خدا را پیدا کرده که خدا هم خیلی دوست می‌دارد آدم از این راه به طرف خدا حرکت بکند.اشک برای خدا در هر جا که باشد مورد تایید خداوند است حتی اگر بر سر نماز باشیم.

حضرت موسای کلیم سوال کرد حالا اگر کسی به این روش ها عمل نمود مزد آنها  چیست؟( قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا)

خداوند متعال در پاسخ به سوال موسی پاداش کسانی که در مسیر های سه گانه گام برمیدارند را این گونه بیان فرمودند. (قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا )

خدای متعال فرمود:

پاداش دسته اول :

وارد شدن به بهشت قرب در این دنیا ( َمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَفِي الْجَنَّةِ ) مزد آن‌هایی که دنیا را ترک کردند بهشت است.

آنها دنیا را داده اند در مقابلش بهشت را می‌گیرند بهشت قرب است در دنیا از طریق زهد مقرب شدند وارد بهشت قرب می‌شوند.

پاداش دسته دوم:

آنها كه از نافرمانيها بپرهيزند، من كه همه مردم را بازرسى كنم، آنان را از بازرسى معاف دارم‏( أَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِيَّ فَإِنِّي أُفَتِّشُ النَّاسَ وَ لَا أُفَتِّشُهُم‏

پاداش دسته سوم:

در مقام رفیع اعلی هستند.به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند آنچنان مقام رفیعی خواهم داد که هیچ کسی را در آن مقام شریکشان نخواهم کرد.

به عبارت دیگر مقامی والایی به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند خواهم داد که به هیچ کسی مشابه آن را نخواهم داد.

(أَمَّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَفِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ)

منبع: الكافي    ج‏2    483

بازنویسی: محمد شبیب

wp:group {“backgroundColor”:”light-green-cyan”} –>

در این مقاله با سه روش به خدا نزدیک شدن و پاداش کسانی که در این مسیرها گام بر میدارند آشنا خواهید شد.

آیا میدنید پاداش گریه از روی خشیت الهی برای خداوند چیست؟

به خدا نزدیک شدن

در این روایت خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام راهکاری را نشان میدهد،

که با عث به خدا نزدیک شدن می شود.

خداوند به موسی می گوید ای موسی بندگان من تنها با این سه روش می توانند به من نزدیک شوند و نجات پیداکنند.

(روایت ششم  ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام با واسطه نقل کرده ،

أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى أَنَّ عِبَادِي لَمْ يَتَقَرَّبُوا إِلَيَّ بِشَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ موسای کلیم سوال کردنند یَا رَبِّ وَ مَا هُنَّ)

موسی علیه السلام سوال کرد خداوند آن سه راهکار چیست؟

خداوند متعال در این حدیث به این سه راهکار اشاره  می فرماید.

اول :   بی رغبتی به دنیا (الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا)

دوم: اجتناب از گناه (الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ)

سوم : گریه از خشیت الهی(الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَتِي)

 توضیح هریک:

اول : بی رغبتی به دنیا (الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا)

زهد یعنی فراغت دل، بی توجهی و بی رغبتی به دنیا،

اولین سفارش خداوند برای قرار گرفتن در راه خدا و به خدا نزدیک شدن زهد است،

و خدای متعال هم این روش را دوست می‌دارد ،

که ما از راه بی رغبتی و دوری از دنیا به خدا نزدیک شدن را تمرین کنیم.

البته لازم به ذکر است که از زهد نداشتن یا داشتن دنیا نیست.

منظوربی رغبتی و عدم دلبستگی به آنچیزی است که از دنیا در اختیار داری.

دوم: اجتناب از گناه (الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ)

الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِيَّ حالت ورع و اجتناب از معاصی داشتن، انسان با خود عهدی ببند که هرکجا احتمال گناه وجود داشت به آنجا نزدیک نشود،

اگر مرتکب شد پشیمان باشد و عهد کند که دیگر خود را در این مهلکه قرار ندهد.

و این ها همه باید حقیقت باطنی داشته باشد نه این که بر زبان جاری کند و عزمی برای ترک گناه نباشد.

سوم : گریه از خشیت الهی(الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَتِي)

خشیت الهی
خشیت الهی در رفتار حضرت آیت الله بهجت ره

 گریه از خشیت الهی که البته این مال خواص است از بهترین راه ها برای به خدا نزدیک شدن است.

اما ریشه‌ی گریه‌ها متفاوت است کسی از حالت خشیت الهی به اشک برای خدا برسد معمولا مال خواص است،

اگر کسی به این مقام رسید راه‌های تقرب به خدا را پیدا کرده که خدا هم خیلی دوست می‌دارد آدم از این راه به طرف خدا حرکت بکند.اشک برای خدا در هر جا که باشد مورد تایید خداوند است حتی اگر بر سر نماز باشیم.

حضرت موسای کلیم سوال کرد حالا اگر کسی به این روش ها عمل نمود مزد آنها  چیست؟( قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا)

خداوند متعال در پاسخ به سوال موسی پاداش کسانی که در مسیر های سه گانه گام برمیدارند را این گونه بیان فرمودند. (قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا )

خدای متعال فرمود:

پاداش دسته اول :

وارد شدن به بهشت قرب در این دنیا ( َمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَفِي الْجَنَّةِ ) مزد آن‌هایی که دنیا را ترک کردند بهشت است.

آنها دنیا را داده اند در مقابلش بهشت را می‌گیرند بهشت قرب است در دنیا از طریق زهد مقرب شدند وارد بهشت قرب می‌شوند.

پاداش دسته دوم:

آنها كه از نافرمانيها بپرهيزند، من كه همه مردم را بازرسى كنم، آنان را از بازرسى معاف دارم‏( أَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِيَّ فَإِنِّي أُفَتِّشُ النَّاسَ وَ لَا أُفَتِّشُهُم‏

پاداش دسته سوم:

در مقام رفیع اعلی هستند.به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند آنچنان مقام رفیعی خواهم داد که هیچ کسی را در آن مقام شریکشان نخواهم کرد.

به عبارت دیگر مقامی والایی به کسانی که اشک برای خدا ریخته اند خواهم داد که به هیچ کسی مشابه آن را نخواهم داد.

(أَمَّا الْبَكَّاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَفِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ)

منبع: الكافي    ج‏2    483

بازنویسی: محمد شبیب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا